Kerygmat Jezusa. Specyfiką powołania świeckich jest: „szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej” (KK 31). Czym jest Królestwo Boże? Jak je rozpoznać? Jak współpracować z Bogiem, który rozwija Królestwo Boże? – to dla świeckich bardzo ważne pytania, bo dotyczą istoty ich powołania. Bieżący numer Serwisu przybliża nam rzeczywistość Królestwa Bożego i pomaga zrozumieć istotne treści nauczania Jezusa Chrystusa, które są określane jako kerygmat Jezusa.

Zarówno Jan Paweł II jak i papież Franciszek wyraźnie nam mówią, że osobista relacja z Bogiem jest ważna, ale nie wystarczająca, potrzeba nam otworzyć się na Boga królującego w świecie, na Jego działania budujące Królestwo Boże. Opracowania Kerygmatu Jezusa dokonano na podstawie encykliki Jana Pawła II „Redemptoris Missio” oraz późniejszych dokumentów Kościoła. Jan Paweł II: „(…) również dzisiaj trzeba połączyć razem zwiastowanie Królestwa Bożego (treść kerygmatu Jezusa) i głoszenie wydarzenia Jezusa Chrystusa (które jest kerygmatem Apostołów). Te dwa orędzia uzupełniają się i wyjaśniają wzajemnie” (RM 16). Papież Franciszek: „Z lektury Pisma Świętego wynika zresztą jasno, że propozycja Ewangelii nie polega tylko na osobistej relacji z Bogiem. Także naszej odpowiedzi miłości nie powinno się pojmować jako zwykłej sumy małych osobistych gestów wobec kogoś potrzebującego, co mogłoby stanowić pewien rodzaj «miłości à la carte», serię działań zmierzających jedynie do uspokojenia własnego sumienia.

Serwis ORRK nr 142