Słowo Boże naszym przewodnikiem. Ustanowienie przez Ojca św. Niedzieli Słowa Bożego na nowo przypomina nam o roli Słowa Bożego w naszym życiu duchowym i apostolskim. Wobec wielości słów, myśli i obrazów jakie nas otaczają potrzebujemy Słowa, które daje życie, ukazuje czystą prawdę i miłość.

Niech ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego pomoże nam jeszcze pełniej żyć Słowem Bożym zawartym w Biblii oraz odczytywać je w naszym życiu.
Ruchy i stowarzyszenia w Polsce pragnę się włączyć w „Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich”, który odbędzie się w pierwszy piątek Wielkiego Postu (28 lutego).

List Apostolski Ojca Świętego Franciszka „ Aperuit Illis”,
w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego
1. «Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma» (Łk 24, 45). To jeden z ostatnich gestów, jakie uczynił Zmartwychwstały Pan, zanim wstąpił do nieba. Objawia się Uczniom, gdy są zgromadzeni, łamie z nimi chleb i otwiera ich umysły, aby pojęli Pismo Święte. Tym ludziom, wystraszonym i rozczarowanym, objawia sens tajemnicy paschalnej: a mianowicie, że to według odwiecznego planu Ojca, Jezus musiał cierpieć i powstać z martwych, aby ogłosić nawrócenie i przebaczenie grzechów (por. Łk 24, 26.46-47). Obiecuje On również uczniom Ducha Świętego, który da im siłę do bycia świadkami tej Tajemnicy zbawienia (por. Łk 24, 49).
Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa» (In Is., Prolog: PL 24, 17).

Serwis ORRK nr 116