Zero tolerancji wobec seksualnego wykorzystywania małoletnich w rodzinie, społeczeństwie i Kościele. Wydarzeniem bez precedensu było spotkanie przewodniczących episkopatów, poświęconego ochronie małoletnich w Kościele, które odbyło się w dniach 21-24 lutego br. w Watykanie pod przewodnictwem Ojca św. Franciszka. Stało się ono okazją do wskazania kierunków, jakie winny być podejmowane w Kościele, aby stał się on przestrzenią całkowicie wolą od wykorzystywania seksualnego małoletnich. Jednocześnie Kościół wskazał, co należy czynić, aby w społeczeństwie, a przede wszystkim w rodzinach nie dochodziło do wykorzystywania seksualnie małoletnich.

Serwis ORRK nr 105